MATRICULA ESCOLAR 2018-2019

Categoria: INICI Publicat el Divendres, 27 abril 2018 Escrit per Super User

PROCÉS DE MATRICULACIÓ 2018-2019

DATES DE TERMINI TRÀMIT / ACTUACIÓ
3 al 16 de maig Presentació Sol·licituds nous alumnes
Dia 6 de juny Llistres provisionals d'admesos
Del 6 al 8 de juny Reclamacions
Dia 11 de juny Resolució de les reclamacions
Dia 21 de juny Llistes definitives
Del 25 al 27 de juny Matriculació d'Educació Infantil i Primària

 

Horari de presentació de sol·licituds: 

De dilluns a divendres de 9:00 a 10:30 i de 12:30 a 14:00 h.

 

Per a més informació consultau la pàgina web: ESCOLARITZACIÓ

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A L'ADMISSIÓ (PREINSCRIPCIÓ)

Tant pel tràmit presencial com el tràmit telemàtic s'han d'entregar:

1. El formulari de so·licitud omplert (presencial) o el general de la sol·licitud (telemàtic), signats per pares/mares/tutors amb pàtria potestad

2. La documentació obligatòria:

- Cópia del DNI o NIE de l'alumne o de la pàgina del llibre de família on figura.

- Còpies del DNI o NIE del pare i la mare o dels tutors legals de l'alumne.

- Declaració jurada, en el cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i no s'hagi justificat la pàtria potestat exclussiva.

- Còpia del llibre de família.

3. Els documents a que vol optar per puntuació al barem.

 

DOCUMENTACIÓ PER AL BAREM:

- Germans matriculats al centre.

- Pares treballant al centre o al centre adscrit.

- Proximitat del domicili de l'alumne al centre (certificat d'empadronament)

-  Proximitat del domicili del centre de treball d'un dels pares o tutors ( inform de vida laboral o equivalent, o certificat d'empresa amb la indicació de l'adreça i antiguitat, en cas autonoms, certificat de la situació en el cens d'activitats AEAT)

- Renda ( no fa falta aportar cap document si permeteu que l'administració faci la consulta a l'Agència tributària)

- Còpia del certificat de discapacitat de l'alumne major o igual a un 33%

- Còpia del certificat de discapacitat del pare/mare/tutor/germà major o igual a un 33%

- Còpia del titol de família nombrosa

- Malaltia crònica de l'alumne (certificat mèdic oficial que reconegui una malaltia crònica recollida a la normativa)

- Fills d'exalumnes del ceip Inspector Joan Capó (0,5 punts)

- Alumnes escolaritzats a escoletes 0-3 ( presentar certificat de matrícula : 0,5 punts) o certificat serveis socials ajuntament.

- Per altres circumstàncies revisau el full de sol·licitud d'admissió.

 

 

 

Vist: 85